Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä. 

 

Rekisterinpitäjä

 

Yrityksen nimi: Jalmari Karvinen

Y-tunnus: 2699664-3

sähköposti: [email protected]

 

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun osoitteeseen [email protected]

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

- Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat markkinoinnin ja myynnin palveluiden toteutus.

 

Säännönmukaiset tietolähteet Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Käsiteltävät henkilötiedot Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

 

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen velvoitetta. Tietoja voidaan siis poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.

 

Poikkeuksena käytetään ulkopuolista verkko- ja markkinointipalveluidentarjoajaa, Kajabi, LLC:tä, jolle henkilötietoja luovutetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palveluiden toimittamiseksi. Ulkopuolinen palveluntarjoaja, Kajabi, LLC, varmistaa omassa tietosuojaselosteessaan, että henkilötietoja siirretään ja käsitellään kulloinkin sovellettavan lain mukaisesti (https://kajabi.com/policies/privacy).

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle paitsi yllä kuvatuissa tilanteissa.

 

Henkilötietojen suojaus

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

 

Tietojen säilytysaika

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja palveluiden tuottamisen vaatiman ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot mahdollisimman nopeasti noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

 

Profilointi

 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
 2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
 3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen

 

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.

 

Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.

Sijoita itseesi tai anna lahjaksi

 

 20 kurssivideota

 Kirjallisia harjoituksia, jotka auttavat tarttumaan toimeen

 Mahdollisuus katsoa ja kuunnella valmennuksia kaikilla laitteilla, juuri silloin kun sinulle sopii

 5 live-webinaaria (vain Superkurssi)

 Pääsy Voittava Rytmi -yhteisöön (vain Superkurssi)

 Täysi tyytyväisyystakuu

Superkurssi Tammikuu 2022

104€

 • 20 kurssivideota
 • Työkirja, joka sisältää kirjallisia harjoituksia
 • 5 live-webinaaria 2.1.–30.1.2022
 • Joka arkipäivä pidettävä Voittava tunti jonka aikana työskentelemme yhdessä 
 • Pääsy Voittava Rytmi -yhteisöön, jossa voit esittää kysymyksiä ja jakaa ajatuksia
 • 100 % tyytyväisyystakuu

Osta lahjaksi

Ilmoittaudu

Kurssi omassa tahdissa

54€

 • 20 kurssivideota
 • Työkirja, joka sisältää kirjallisia harjoituksia
 • Kurssin suorittaminen täysin omaan tahtiin
 • 100 % tyytyväisyystakuu

 

Osta lahjaksi

Ilmoittaudu

100 % tyytyväisyystakuu

 

Tyytyväisyystakuu koskee kaikkia kursseja. Jos et ole tyytyväinen Voittava rytmi -verkkovalmennukseen, voit saada maksamasi summan takaisin 30 päivää ostohetkestä.